1. Кой първи е изказал следните думи за природата на истината: “Този, който говори така, както стоят нещата в действителност, говори истина, а този, който говори не както са в действителност, лъже”?

а) Платон;

б) Питагор;

в) Декарт;

г) Кант.

2. Според Аристотел има четири вида причини. Кои са те?

а) материална, духовна, сетивна, релативна;

б) божествена, умопостигаема, крайна, безкрайна;

в) материална, формална, действаща, целева;

г) предопределена, скрита, активна, въображаема.

3. Според Августин мерим времето в:

а) душата;

б) пространството;

в) вечността;

г) не го мерим.

4. Най-важната характеристика на материалната субстанция за Декарт е:

а) съществуването във времето;

б) пространствената протяжност;

в) способността да мисли;

г) теглото.

5. Кое от изброените сетивновъзприемаеми качества според Лок НЕ е първично?

а) форма;

б) цвят;

в) протяжност;

г) тежест.

6. Според Ж.-Ж. Русо “естественото състояние” е:

а) война на всички срещу всички;

б) удоволствието след добре свършена работа;

в) когато сме богати;

г) най-присъщо на мира и най-подходящо за човешкия род.

7. Кантовият “категорически императив” е:

а) идентичен със “златното правило в морала”;

б) разширение на “златното правило”, което включва и същества, които не вярват в Бога;

в) валиден за всички разумни същества;

г) друга формулировка на десетте Божи заповеди.

8. Според Ницше, неизобразителното изкуство, каквото е музиката, най-добре може да се определи като:

а) Аполоново изкуство;

б) Дионисово изкуство;

в) рационално изкуство;

г) божествено изкуство.

9. Според Жан-Пол Сартр съзнанието може да се определи като:

а) покой от впечатления;

б) поток от идеи;

в) онищостяване;

г) сумата от всички вродени идеи.

10. Според К. Попър най-важният критерий за научност на една теория е:

а) в нея да има математически изрази;

б) да е призната от научните среди;

в) да може да бъде опровергана (фалсифицирана)

г) да се потвърждава с факти от опита.

Advertisements