1. Коя от следните харастеристики, според Аристотел, НЕ описва философията като наука?

А) Наука за първите причини или принципи;

Б) Наука за неизменната божествена субстанция;

В) Наука за биващото;

Г) Наука, която има определена предметна област.

Advertisements